Responsive image
ราคาบูธ TITF#26
รายละเอียด
3x2 ตร.ม.
Zone สีเหลือง
ราคาปกติ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวม (บาท) USD
เปล่า 27,000.00 1,890.00 28,890.00 963.00
เปล่า+มุม 29,000.00 2,030.00 31,030.00 1,034.00
มาตรฐาน 30,000.00 2,100.00 32,100.00 1,070.00
มาตรฐาน+มุม 32,000.00 2,240.00 34,240.00 1,141.00
รายละเอียด
3x2 ตร.ม.
Zone สีส้ม
ราคาปกติ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวม (บาท) USD
เปล่า 31,500.00 2,205.00 33,705.00 1,124.00
เปล่า+มุม 33,500.00 2,345.00 35,845.00 1,195.00
มาตรฐาน 34,500.00 2,415.00 36,915.00 1,231.00
มาตรฐาน+มุม 36,500.00 2,555.00 39,055.00 1,302.00
รายละเอียด
3x2 ตร.ม.
Zone สีเขียว
ราคาปกติ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวม (บาท) USD
เปล่า 37,500.00 2,625.00 40,125.00 1,338.00
เปล่า+มุม 39,500.00 2,765.00 42,265.00 1,409.00
มาตรฐาน 40,500.00 2,835.00 43,335.00 1,445.00
มาตรฐาน+มุม 42,500.00 2,975.00 45,475.00 1,516.00
รายละเอียด
3x2 ตร.ม.
Zone สีม่วง
ราคาปกติ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวม (บาท) USD
เปล่า 45,000.00 3,150.00 48,150.00 1,605.00
เปล่า+มุม 47,000.00 3,290.00 50,290.00 1,676.00
มาตรฐาน 48,000.00 3,360.00 51,360.00 1,712.00
มาตรฐาน+มุม 50,000.00 3,500.00 53,500.00 1,783.00