Responsive image

แผนผังรวม

ราคาบูธ TITF#27
รายละเอียด
3x2 ตร.ม.
Zone Green (Agent, Hotel, Attraction, Wifi, Car Rental)
ราคาปกติ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวม (บาท) USD
Empty space 30,000.00 2,100.00 32,100.00 1,145.00
Empty space +corner 33,000.00 2,310.00 35,310.00 1,260.00
Standard stand 35,000.00 2,450.00 37,450.00 1,338.00
Standard stand +corner 38,000.00 2,660.00 40,660.00 1,452.00
รายละเอียด
3x2 ตร.ม.
Zone Pink (NTO, Airline, Embessy)
ราคาปกติ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวม (บาท) USD
Empty space 45,000.00 3,150.00 48,150.00 1,720.00
Empty space +corner 47,000.00 3,290.00 50,290.00 1,796.00
Standard stand 48,000.00 3,360.00 51,360.00 1,834.00
Standard stand +corner 50,000.00 3,500.00 53,500.00 1,910.00
รายละเอียด
3x2 ตร.ม.
Zone Yellow (Food)
ราคาปกติ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวม (บาท) USD
Empty space 23,364.49 1,635.51 25,000.00 893.00
Empty space +corner 25,233.64 1,766.35 26,999.99 965.00
Standard stand 23,364.49 1,635.51 25,000.00 893.00
Standard stand +corner 25,233.64 1,766.35 26,999.99 965.00
รายละเอียด
3x2 ตร.ม.
Zone Blue (OTOP, Other)
ราคาปกติ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวม (บาท) USD
Empty space 14,018.69 981.31 15,000.00 536.00
Empty space +corner 15,887.85 1,112.15 17,000.00 607.00
Standard stand 14,018.69 981.31 15,000.00 536.00
Standard stand +corner 15,887.85 1,112.15 17,000.00 607.00