Responsive image

แผนผังรวม

ราคาบูธ TITF#27
รายละเอียด
3x2 ตร.ม.
Zone สีเขียว (Agent, Hotel, Attraction, Wifi, Car Rental)
ราคาปกติ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวม (บาท) USD
เปล่า 30,000.00 2,100.00 32,100.00 1,145.00
เปล่า+มุม 33,000.00 2,310.00 35,310.00 1,260.00
มาตรฐาน 35,000.00 2,450.00 37,450.00 1,338.00
มาตรฐาน+มุม 38,000.00 2,660.00 40,660.00 1,452.00
รายละเอียด
3x2 ตร.ม.
Zone สีชมพู (NTO, Airline, Embessy)
ราคาปกติ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวม (บาท) USD
เปล่า 45,000.00 3,150.00 48,150.00 1,720.00
เปล่า+มุม 47,000.00 3,290.00 50,290.00 1,796.00
มาตรฐาน 48,000.00 3,360.00 51,360.00 1,834.00
มาตรฐาน+มุม 50,000.00 3,500.00 53,500.00 1,910.00
รายละเอียด
3x2 ตร.ม.
Zone สีเหลือง (Food)
ราคาปกติ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวม (บาท) USD
เปล่า 23,364.49 1,635.51 25,000.00 893.00
เปล่า+มุม 25,233.64 1,766.35 26,999.99 965.00
มาตรฐาน 23,364.49 1,635.51 25,000.00 893.00
มาตรฐาน+มุม 25,233.64 1,766.35 26,999.99 965.00
รายละเอียด
3x2 ตร.ม.
Zone สีฟ้า (OTOP)
ราคาปกติ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวม (บาท) USD
เปล่า 14,018.69 981.31 15,000.00 536.00
เปล่า+มุม 15,887.85 1,112.15 17,000.00 607.00
มาตรฐาน 14,018.69 981.31 15,000.00 536.00
มาตรฐาน+มุม 15,887.85 1,112.15 17,000.00 607.00